Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, en verrichtingen van werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten die door ons worden gesloten.

Art. 2 Opdracht

Algemene leverings-, en betalingsvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht ook wanneer de voorwaarden van opdrachtgever anders zouden luiden. De toepasselijkheid kan alleen worden uitgesloten door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en ons.

Art. 3 Aanbieding en bevestiging

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven, offertes e.d. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijd en op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende lonen, sociale lasten, materialen en vervoer. De in de offertes genoemde prijzen zijn excl. B.T.W., tenzij anders is overeengekomen.

Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Indien door ons een vrijblijvende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand nadat wij een getekend exemplaar van de opdrachtgever hebben terug ontvangen, waarmede deze zich met de offerte akkoord verklaart.

Indien door ons een bindende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand op de dag van verzending van deze offerte. De opdrachtgever is bij annulering verplicht alle gemaakte en nog te maken kosten te voldoen, op te maken bij staat.

Art. 5 Uitvoering van de overeenkomst

Wij zullen zorg dragen dat de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal worden uitgevoerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat wij over alle relevante gegevens beschikken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Art. 6 Prijzen

Opdrachtgever is de prijs verschuldigd, zoals is genoemd in de offerte. Indien geen offerteprijs is overeengekomen, zal de prijsbepaling worden vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren, vermeerderd met gemaakte kosten en een winstopslag. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De door ons vermelde prijzen kunnen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, tussentijds verhoogd worden, ingeval van verhoging van de belastingen, lonen, sociale lasten of materialen. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsverhoging dient hij dit binnen 8 dagen na kennisgeving te melden, waarna wij de overeenkomst kunnen ontbinden.

Art. 7 Termijn van oplevering

De termijn waarbinnen het bouwproject zal worden opgeleverd komt in overleg tot stand, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 8 Gedeeltelijke uitvoering

Indien een bouwproject betrekking heeft op verrichting van meerdere deelwerkzaamheden, kan de uitvoering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke uitvoering is de opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende facturen te voldoen.

Art.9 Hoofdelijk aansprakelijkheid bij meerdere opdrachtgevers

Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere opdrachtgevers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

Art. 10 Bestek en verantwoordelijk voor ontwerpen

Voor de door ons gemaakte ontwerpen en bestek nemen wij de volledige verantwoordelijkheid op ons. Wij aanvaarden bij aanbieding echter geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp of bestek, noch voor de eventueel bij enig ontwerp of bestek gegeven specificaties en merken van de te gebruiken materialen.

Art. 11 Extra kosten

Alle extra kosten wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze worden begroot op het overeengekomen uurloon, onverminderd:

a. Kosten van vergeefse reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de afgesproken datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd;

b. alle kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn;

c. kosten veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet de medewerking aan ons verleent die hij redelijkerwijze dient te verlenen.

Art. 12 Garantie en aansprakelijkheid

1. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden en bouwkundige adviezen of ontwerpen.

2. Opdrachtgever dient ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen.

3. Wij zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag dat onze verzekeraar maximaal zal uitkeren in het voorkomende geval.

4. Klachten omtrent gebreken of onvolledigheden moeten binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk door opdrachtgever aan ons worden gemeld.

5. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, zowel financieel als anderszins.

Art. 13 Verstrekking van gegevens

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door opdrachtgever of derden in het bestek en de tekeningen voorkomende of anderszins aan ons verstrekte gegevens. Bij verschil tussen de verstrekte gegevens en de werkelijkheid hebben wij recht op schadeloosstelling.

Art. 14 Onuitvoerbaarheid van de opdracht en meerwerk

1. Indien het overeengekomen werk onuitvoerbaar mocht blijken ten gevolge omstandigheden die bij ons bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, zijn wij gerechtigd de uitvoering op te schorten en te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat nakoming mogelijk wordt.

2. Wij zijn niet in verzuim indien wij door enige verandering van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten was en buiten onze invloedssfeer ligt, tijdelijk verhinderd zijn de verplichtingen na te komen. Onder die omstandigheden is met name ook begrepen het niet verrichten van werkzaamheden door derden die door ons dan wel opdrachtgever zijn ingeschakeld.

3. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt, in welk geval ieder van partijen gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat één van partijen recht heeft op enigerlei schadevergoeding.

4. Indien wij verplichtingen gedeeltelijk zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

5. Alle wijzigingen van het door ons aanvaarde werk, hetzij door nadere instructie van opdrachtgever, hetzij ten gevolge van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de werkzaamheden of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, worden beschouwd als meerwerk wanneer daaruit meerkosten ontstaan.

6. Meer of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen ons en opdrachtgever overeengekomen eenheidsprijzen. Zo wij hieromtrent niets mochten zijn overeengekomen, zal verrekening plaatshebben volgens de in het bestek of offerte vermelde eenheidsprijzen, waarbij dient te worden uitgegaan van het overeengekomen uurloon. Wanneer het bestek of de offerte geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Art. 15 Wijze van oplevering

De werkzaamheden worden als beëindigd beschouwd, wanneer wij aan opdrachtgever kennis hebben gegeven van de voltooiing van de werkzaamheden en deze het werk heeft goedgekeurd, ofwel 8 dagen nadat wij aan opdrachtgever hebben meegedeeld, dat het bouwproject voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het bouwproject op die termijn te aanvaarden, ofwel bij geheel of gedeeltelijke aanvaarding.

Art. 16 Tussentijdse facturering

Wij zijn te allen tijde gerechtigd tussentijds, d.w.z. tijdens de werkzaamheden van het bouwproject, gemaakte en nog te maken kosten te facturen aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn overgaat tot betaling, vervalt de eventueel op ons rustende leverings en uitvoeringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schaden, kosten en rente door opdrachtgever.

Art. 17 Overmacht

Ingeval wij door overmacht verhinderd zijn de uitvoering van de werkzaamheden te verrichten, zullen wij het recht hebben de (op)leveringstermijn te verlengen zolang als de overmacht toestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt te dezen onder meer verstaan: feiten en omstandigheden die de nakoming van de (op)levering verhinderen en die niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen.

Art. 18 Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons vervaardigde ontwerpen, schetsen, tekeningen, ed, waar deze zich ook mochten bevinden, blijven ons eigendom en wordt de opdrachtgever geacht de materialen voor ons te houden, zolang de opdrachtgever niet geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, waaronder begrepen de betaling van rente en kosten. In geval van het niet geheel of gedeeltelijk nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de boven vermelde bescheiden terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig kan worden ontbonden.

Art. 19 Annulering

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze een schadevergoeding verschuldigd ter zake van de gemaakte kosten en gederfde winst, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.

Art. 20 Ontbinding

De overeenkomst kan door ons met recht op schadevergoeding worden ontbonden als blijkt, dat de opdrachtgever de door hem te verstrekken gegevens, situaties en beperkingen helemaal niet, of geheel of gedeeltelijk onjuist heeft verstrekt, welke gegevens, situaties en/of beperkingen essentieel kunnen zijn voor de gesloten overeenkomst, tenzij de opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart de hieruit voortvloeiende kosten te voldoen.

Art. 21 Reclames

Reclames dienen uiterlijk schriftelijk binnen 5 werkdagen na de oplevering, of indien de oorzaak van de klacht niet aanstonds valt te ontdekken, binnen 5 werkdagen na ontdekking, bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het uitgevoerde werk goed te hebben aanvaard. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet.

Art. 22 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de bovengenoemde betalingstermijnen is opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke, in welk geval wij gerechtigd zullen zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een rentepercentage van 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde aanneemsom, gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste E 100,00 bedragen.

Art. 23 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst, voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is uitsluitend de rechter van de woonplaats waar wij zijn gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen dwingend anders voorschrijven.

Hengelo, januari 2022